Chapter XIV: caupoōna magica      Back to Chapter 14 contents

Reading Comprehension Practice

Read the following passage and answer the multipe choice questions that follow. Underlined words are defined for you on the right side (or below on smaller screens).

CINCINNATUS
A Roman hero retires.
Ōlim erat Rōmānus clārus, Cincinnātus nōmine. Fuerat dux magnus in bellō,
sed posteā erat agricola et cum dīligentiā agrōs cūrābat. Ēheu! Hostēs ferōcēs ad
urbem Rōmam iter faciēbant. Omnēs Rōmānī erant territī, et senātōrēs nūntiōs
ad Cincinnātum mīsērunt. Nūntiī ad vīllam eius advēnērunt, sed Cincinnātus nōn
cupīvit nūntiōs salūtāre quod nōndum togam gerēbat. Postquam togam induit
et nūntiōs salūtāvit, exclāmāvērunt, “Erisne dictātor noster? Dā Rōmānīs
auxilium!” Cincinnātus cum nūntiīs ad urbem vēnit, et proeliō hostēs superāvit.
Post victōriam senātōrēs eum rogāvērunt, “Remanēbisne adhūc dictātor?”
Cincinnātus dēclārāvit, “Minimē! Necesse est mihi ad vīllam meam redīre et
agrōs meōs cūrāre. Valēte!” Tum Cincinnātus ad agrōs suōs redīvit.


Fuerat = He had been
posteā = afterwards; ferōcēs = fierce

eius = his
nōndum = not yet; Postquam = After

proeliō = in battle
eum = him; adhūc = still
redīre = to return

Eheu! if you were logged in, you could take this multiple-choice quiz.